1. אנו מציעים למסעדות אפשרות של מינוי רגיל או מנוי פרימיום, שניהם שנתיים. כל מנוי יחל מהמועד שיירשם. מנוי רגיל מחייב כי המסעדה תציעבכל ימות שנה קופון. החברות פרימיום מעניקה למסעדה את הגמישות להציע קופונים לפי שיקול דעתה. תמיד ניתן לשדרגחברות רגילהלחברות פרמיום. עלותהשדרוג היא במחיר קבוע והוא ההבדל ביןהחברות רגילה ופרימיום בעתהשדרוג. כל הקופונים שהונפקו במהלך תקופת החברות הרגילה עדיין חייבים להיות מכובדים אחרי המעבר לחברות פרימיום.

2. במקרהשמנוי שנתי לא יחודש, ונרכשfeatured listing במהלךששת החודשים האחרונים של מנוי, ה-featured listingגם יבוטל באופן אוטומטי בתוםתקופת המנוי, גם אם רק חלק מפרק הזמן שלו חלף. אם המנוי יחודש,החודשים הנותרים מה featured listing יועברו לתקופת החידוש.

3. ברוך הבאשואפת לשמור עלהרמה הגבוהה ביותר של אמינות ויושרבכל שירותיה. בהתאם לכך, אנו דורשים מכל המסעדות לדבוק בכללים הבאים כדי להבטיח שלא יהיה שום פער  ביןהמידע המופיע באתר האינטרנט שלנו לבין חוויית הסועד בפועל.

4 . כל המצגים שניתנו באתר יש לכבד, ללא סייג.

5 . כל מחירי התפריט כפי שפורסמו באתר האינטרנט חייבים להיות מכובדים על ידיהמסעדה, ללא סטייה.

6. כל עדכוניםבאתר הינם באחריותה הבלעדית של המסעדה.

7. בשלב זה, ניתן להעלות תפריט “לקחת הביתה” באינטרנט חינם. ברוך הבא שומרת לעצמה את הזכות לגבותתשלום נוסף עבור שירות זה בעתיד.

8. המסעדה חייבת לאשר כל ההזמנות “לקחת הביתה” שהוזמנו דרך האתר באמצעות SMSאו בטלפון ללקוח תוך 10 דקות משעת קבלת ההזמנה.

9. הזמנות מקום במסעדה שנעשו באינטרנט חייבות להיות מאושרות בתוך 30 דקות , או על ידי SMS או טלפון.

10. הכללים לעיל לגבי זמני תגובהלאישור מקומות במסעדה אוהזמנות לקחת הביתה חלים רק החל מ-30 דקות אחרישעת הפתיחה ועד 60דקות האחרונות לפני סגירת קבלת הזמנות או לפני שעת סגירה בכל הנוגע להזמנות, כפי שפורסמה.

11. אם ברוך הבא תקבל 3 או יותר תלונות מכל סיבה תוך תקופה של 3 חודשים, המנוי יבוטל מיד ולא יינתן החזר כלשהו.

12 . קופונים :

א.                  מסעדה רשאית להגדיר תנאים לשימוש בקופונים שלה תוךאמות המידה הבאות:

ב.                  הנחות קופון חייבים להיות 10 % , 12 % , 15 %, 20 %, 25% , 30 % , 33% , 35 %, 40% , או 50%

ג.                   קופונים חייבים להיות תקפים לתקופה מינימאלית של 3 ימי פתיחה.

1 . האפשרויות למספר הסועדים היא 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 או ללא הגבלה.

2. סוגי הזמנה יכולים להיות מוגבלים למינימום של אחד מהסוגים הבאים:
ישיבה במסעדה, לקחת הביה, ארוחת צהריים עסקית, משלוח הביתה

ד. סועד רשאי להציג קופונים בצורה שלהודעת SMS, דואר אלקטרוני או מודפס.

ה.      קופונים יש לכבד למשך 14 ימים מרגע קבלת SMS/הורדה/הדפסה. תאריך תפוגה של 14 יום חייב להופיעבאופן אוטומטי בתלושים.

ו.        רק קופון אחד יכול לשמש להזמנה בכל יום .

13. מסעדות מסכימות לתוקפם של תנאים, בנוסף על תוקפם של תנאים אחרים באתרים אחרים ברשת ברוך  הבא.

14. האתר שלנו מספק שירותים על בסיס”AS IS”, שמשמעות בסיס זה, שאנו עשויים, בכל עתוללא הודעה מראש, להפסיק הפעלת אתר זה או בכל אתר ברוך הבה אחר באופן זמני או באופן קבוע. אנחנו לא אחראיםלכל תוצאה או נזק במישרין או בעקיפיןהנובע מכל הפסקת שירות או השפעתה עלהמסעדה בכל דרך שהיא, כולל אובדן של כל הנתונים המאוחסנים במערכת שלנו.

NOTE: The terms and conditions in this Restaurant Directory pertain only to the Restaurant Directory and are in addition to the GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE ENTIRE BARUCH HABA WEBSITE LOCATED HERE: LINK.